plde

Konkurs

Konkurs na stypendia naukowo-badawcze
Fundacji im. Anneliese i Mieczysława Koćwin
na rok 2022


Rada Fundacji im. Anneliese i Mieczysława Koćwin z dniem 15.08. 2022 ogłasza konkurs na stypendia naukowo-badawcze z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, medycznych i nauki o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz z dziedziny sztuki. 
Konkurs adresowany jest do osób, które studiują lub przygotowują pracę doktorską na uczelni wyższej lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu magistra lub doktora oraz do pracowników naukowych.Z zakresu nauk humanistycznych do konkursu został wybrany przez Fundację projekt badawczy dotyczący pamięci historycznej.

Z pozostałych dziedzin naukowych Fundacja nie określa szczegółowej tematyki projektu.

[1] Dziedzina nauk medycznych i nauki o zdrowiu


Walka z pandemią COVID-19 stawia przed światem ogromne zadania i zmienia to, co wyjątkowe w normalny stan. Według badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju obecna pandemia  zmobilizowała społeczność międzynarodową i przyspieszyła w bezprecedensowy sposób badania naukowe i współpracę w zakresie zwalczania choroby koronawirusa 2019 (COVID-19).


Do grupy zwiększonego ryzyka zakażenia wirusem SARS-Cov-2 należą osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, a jednocześnie ta grupa jest obciążona znacznie większą śmiertelnością w przebiegu choroby COVID-19. Wobec faktu, że  choroby układu sercowo-naczyniowego, a przede wszystkim choroba niedokrwienna serca, są nadal pierwszą przyczyną zgonów w Polsce i trwającej od ponad roku epidemii COVID-19, wspierając inicjatywę OWGiR - Fundacja im. Anneliese i Mieczysława Koćwin podjęła działania mające na celu dostarczenia nowych informacji  na temat związku choroby COVID 19 z chorobami układu krążenia i zdecydowała o pomocy finansowej w realizacji badania naukowego z zakresu tej tematyki.

[2] Dziedzina nauk humanistycznych


Przedmiotem konkursu jest projekt badawczy pt. „Ocalić od zapomnienia” mający na celu opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, tj. zebranie zespołów archiwalnych (źródłowych) oraz innego materiału (publikacji prasowych) mających pierwszorzędne (fundamentalne) znaczenie dla przyszłych badań naukowych.

Upływ czasu sprawia, że koniecznością dla kształtowania postaw obywatelskich następnych pokoleń staje się poznanie życiorysów zasłużonych dla społeczeństwa postaci, które posiadały duży wpływ na kształtowanie życia kulturalnego, politycznego i społeczno-gospodarczego.

Uwiecznienia wzorów godnych naśladowania, ważnych dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

Zadaniem badawczym jest usystematyzowanie, deskrypcja i ocena rozwoju stosunków łączących Polskę i Szwajcarię w okresie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Realizowanym w oparciu o doświadczenia życiowe internowanych w niej polskich żołnierzy, z których część po zakończeniu okresu internowania pozostała na emigracji w tym kraju. Celem jej jest urzeczywistnienie na konkretnym przykładzie wybranych osób, polskiego wkładu w życie kulturalne i społeczno-gospodarcze Szwajcarii w podziękowaniu za udzieloną im pomoc przez władze szwajcarskie, jak i za okazywaną internowanym żołnierzom polskim ofiarność i życzliwość społeczeństwa szwajcarskiego oraz przyjazny stosunek w stosunku do nich miejscowej ludności .
Realizację podjętego zadania badawczego Fundacja inauguruje badaniami dotyczącymi opracowania biografii w perspektywie interdyscyplinarnej, egzemplifikowanej przykładem losów życiowych kpt. inż. dypl. Mieczysława Koćwina, który urodził się 28 marca 1913 roku w Kielcach, a zmarł 26 października 1986 roku w Bottmingen – Szwajcaria.


Absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu (1935 r.), oficer 7 Pułku Artylerii Lekkiej w Częstochowie oraz 1 Dywizjonu Artylerii Konnej w Warszawie. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku w Polsce, walczący w 5 Pułku Artylerii Ciężkiej (5 PAC) oraz kampanii francuskiej, jako oficer łącznikowy 202 Modlińskiego Pułku Artylerii Ciężkiej. Po kapitulacji Francji internowany wraz z tym pułkiem oraz 2. Dywizją Strzelców Pieszych w Szwajcarii. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Croix de Guerre (francuskim Wojskowym Krzyżem Wojennym). Absolwent Politechniki (ETH) w Zurychu. Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Polskich w Szwajcarii.


Zadania badawcze realizowane w ramach stypendium dotyczą zebrania materiału źródłowego do opracowania przyszłej biografii, obejmującej dwa czasokresy z życia Mieczysława Koćwina:
- pierwsze stypendium - sześciomiesięczne - obejmuje okres od 19.06.1940 do 31.12. 1946 roku, tj. czasokres internowania oraz przebywania w Obozie Uniwersyteckim w Winterthur, którego był ostatnim komendantem ze strony polskiej;
- drugie stypendium – roczne - obejmuje okres od 1.01.1947 do 1986 roku z uwzględnieniem materiałów ukazujących się po śmierci Mieczysława Koćwina, tj. czasokres przebywania na emigracji w Szwajcarii i uzyskania jej obywatelstwa.

Do konkursu [z dziedziny nauki humanistyczne] na określone projekty badawcze mogą przystąpić aplikanci posiadający stopień naukowy doktora lub otwarty przewód doktorski w zakresie takich dyscyplin naukowych, jak: historia, socjologia lub politologia, mający doświadczenie w pracach dokumentacyjnych, edytorskich, translatorskich i bibliograficznych, tworzących podstawy do dalszych badań. Ponadto, legitymujący się dorobkiem naukowym, potwierdzającym umiejętność przeprowadzenia kwerendy materiałów archiwalnych oraz zebraniem danych z mass mediów.

Stypendystami lub Stypendystkami mogą zostać tylko osoby fizyczne, które ukończyły 21. rok życia, a nie przekroczyły 40. roku życia w chwili przyznawania Stypendium.

Stypendium w wysokości maksymalnie 1200 CHF (na miesiąc) jest przyznawane w ramach Konkursu na realizację projektu naukowo-badawczego. Okres finansowania, w ramach którego przyznawane i wypłacane jest Stypendium, wynosi maksymalnie 12 (dwanaście) miesięcy.

Stypendia przyznaje Rada Fundacji zgodnie z celami statutowymi Fundacji w drodze Konkursu, którego przebieg określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowo-badawczych przez Fundację im. Anneliese i Mieczysława Koćwin” obowiązujący od dnia 29.12.2020r.

WNIOSEK O STYPENDIUM

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez Kandydatów, którzy spełniają kryteria uczestnictwa w Konkursie Wniosku o stypendium.

Formularz wniosku dostępny jest tutaj
    
Wniosek o stypendium należy złożyć w terminie 90 dni od dnia 15. 08. 2022r. w następującym trybie:

Kandydaci przesyłają wypełniony Wniosek o stypendium wraz z wymaganymi załącznikami pocztą tradycyjną na adres: Anneliese und Mieczyslaw Kocwin Stiftung c/o Herr Jaroslaw Andrzej Horzemski, Ettingerstrasse 32, 4106 Therwil, Szwajcaria oraz równocześnie w formie wiadomości e-mail zawierającej zeskanowany Wniosek wraz z załącznikami na adres e-mail odbiorcy dokumentów, tj. Fundacji im. Anneliese i Mieczysława Koćwin:  

kocwin.foundation@gmail.com

Wnioski złożone po upływie terminu składania wniosków, wnioski niekompletne lub też niepodpisane pozostają bez rozpoznania. Termin uważa się za zachowany wyłącznie wówczas, gdy wniosek został wysłany zarówno pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego), jak również pocztą elektroniczną na wskazany adres.
Oceny wniosków w ramach Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa. W jej skład wchodzą dwaj przedstawiciele Rady Fundacji, jeden Doradca Fundacji,  reprezentujący Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie oraz jeden Członek reprezentujący środowisko naukowe (samodzielny pracownik naukowy z tytułem profesora).


Administratorem danych osobowych Kandydatów jest Fundacja im. Anneliese i Mieczysława Koćwin. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego kocwin.foundation@gmail.com Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji. Przetwarzaniu podlegać będą dane pozyskane z wniosku o stypendium oraz załączonych do niego dokumentów.

Odbiorcami danych osobowych Kandydatów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także upoważnieni współpracownicy lub dostawcy usług technicznych i organizacyjnych na rzecz Fundacji. Dane osobowe Kandydatów przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu lub też do czasu wygaśnięcia obowiązku archiwizacyjnego. Kandydaci posiadają prawo do: żądania udostępnienia przetwarzanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jednocześnie Fundacja zapewnia, iż wobec Kandydatów nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, a dane Kandydatów nie będą podlegały profilowaniu.Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności

akceptuję