plde

Konkurs

Konkurs na stypendia naukowo-badawcze
Fundacji im. Anneliese i Mieczysława Koćwin
na rok 2023Rada Fundacji im. Anneliese i Mieczysława Koćwin z dniem 15.02.2023 ogłasza konkurs na stypendia naukowo-badawcze z zakresu nauk:


1. humanistycznych i społecznych

2. medycznych i nauki o zdrowiu

3. nauk ścisłych i przyrodniczych

4. z dziedziny sztuki.


Konkurs adresowany jest do osób, które studiują lub przygotowują pracę doktorską na uczelni wyższej lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu magistra lub doktora oraz do pracowników naukowych.Stypendystami lub Stypendystkami mogą zostać tylko osoby fizyczne, które ukończyły 21. rok życia, a nie przekroczyły 40. roku życia w chwili przyznawania Stypendium. Stypendium w wysokości maksymalnie 1200 CHF (na miesiąc) jest przyznawane w ramach Konkursu na realizację projektu naukowo-badawczego. Okres finansowania, w ramach którego przyznawane i wypłacane jest Stypendium, wynosi maksymalnie 12 (dwanaście) miesięcy.Stypendia przyznaje Rada Fundacji zgodnie z celami statutowymi Fundacji w drodze Konkursu, którego przebieg określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowo-badawczych przez Fundację im. Anneliese i Mieczysława Koćwin” obowiązujący od dnia 29.12.2020r. WNIOSEK O STYPENDIUMWarunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez Kandydatów, którzy spełniają kryteria uczestnictwa w Konkursie Wniosku o stypendium.Formularz wniosku dostępny jest tutaj


Wniosek o stypendium należy złożyć w terminie 90 dni od dnia 15. 02. 2023r. w następującym trybie:Kandydaci przesyłają wypełniony Wniosek o stypendium wraz z wymaganymi załącznikami pocztą tradycyjną na adres: Anneliese und Mieczyslaw Kocwin Stiftung c/o Herr Jaroslaw Andrzej Horzemski, Ettingerstrasse 32, 4106 Therwil, Szwajcaria oraz równocześnie w formie wiadomości e-mail zawierającej zeskanowany Wniosek wraz z załącznikami na adres e-mail odbiorcy dokumentów, tj. Fundacji im. Anneliese i Mieczysława Koćwin:kocwin.foundation@gmail.com 

Wnioski złożone po upływie terminu składania wniosków, wnioski niekompletne lub też niepodpisane pozostają bez rozpoznania. Termin uważa się za zachowany wyłącznie wówczas, gdy wniosek został wysłany zarówno pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego), jak również pocztą elektroniczną na wskazany adres. 
Oceny wniosków w ramach Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa. W jej skład wchodzą dwaj przedstawiciele Rady Fundacji, jeden Doradca Fundacji,  reprezentujący Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie oraz jeden Członek reprezentujący środowisko naukowe (samodzielny pracownik naukowy z tytułem profesora).Administratorem danych osobowych Kandydatów jest Fundacja im. Anneliese i Mieczysława Koćwin. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego kocwin.foundation@gmail.com Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji. Przetwarzaniu podlegać będą dane pozyskane z wniosku o stypendium oraz załączonych do niego dokumentów.


Odbiorcami danych osobowych Kandydatów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także upoważnieni współpracownicy lub dostawcy usług technicznych i organizacyjnych na rzecz Fundacji. Dane osobowe Kandydatów przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu lub też do czasu wygaśnięcia obowiązku archiwizacyjnego. Kandydaci posiadają prawo do: żądania udostępnienia przetwarzanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jednocześnie Fundacja zapewnia, iż wobec Kandydatów nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, a dane Kandydatów nie będą podlegały profilowaniu.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności

akceptuję